تبلیغات

  • ابعاد فایل آگهی بر حسب پیکسل درج شده است.
  • حجم فایل آگهی در هر فرمتی بیشتر از 50 کیلوبایت نباشد.
  • فایل آگهی باید در یکی از فرمتهای gif ،jpg باشد.
  • ارسال آدرس ایمیل کارفرما در زمان ارائه درخواست، الزامی است.
  • مراکز فرهنگی، تحقیقاتی و دانشگاهی از تخفیف برخوردار خواهند شد.
  • مسئولیت کلیه متون و تصاویر استفاده شده در آگهی بر عهده کارفرما میباشد.
  • در صورت تمدید قرارداد آگهی به میزان بیش از 3 ماه، 10 الی 20 درصد تخفیف لحاظ خواهد شد.
  • طراحی فایل آگهی بر عهده کارفرما بوده و در غیر اینصورت هزینه طراحی جدا محاسبه خواهد شد.